Доспат-БГ

Информационният портал на Южна България

course-banner

Писане на дипломна/дисертация: как да започнем

January 17, 2017 admin 0 Comments

Писането на магистърска теза или на докторска дисертация е мащабно начинание, което изисква внимание и сериозна предварителна настройка. Има общи положения между двата типа екст, както и съществени разлики. В някои случаи писането на магистърска теза е като да се надпреварваш с времето – случва се изключително бързо, особено когато в програмата не е предвиден празен семестър преди завършването за целта. За сравнение, при писането на дисертация човек има усещането, че участва в маратон. Работи се върху една тема в продължение на 3-4 години – процес, който е както труден, така и изтощителен.

В настоящата статия ще отбележим основните сходни моменти при писането на магистърска теза и на дисертация за защита на докторска степен.

Как да структурираме тезата/дисертацията?

Писането на академичен текст може да бъде много различен процес в зависимост от направлението, в което човек специализира. Структурата на текста зависи от типа изследване, дали се провежда експеримент, проучване и пр. Обикновено научният ръководител насочва към правилната структура, с която би трябвало да се получи финалният текст.

Всяка магистърска теза, дипломна работа или дисертация представляват уникален текст, съставен от определени задължителни елементи. Дисертационният труд може да напомня серия от научни статии, които поотделно биха могли да бъдат публикувани в специализиран за целта печат. Този тип структура ще ви спести време при писането на отделни публкации, които са и задължителен елемент при придобиването на докторска степен.

По-често срещаният вариант на структуриране е написване на магистърската теза/дисертацията под формата на поредица от няколко глави. Финалният текст би изглеждал по следния начин:

  • Заглавна страница – включва основна инфорация за текста – заглавие, направление; както и за автора – имена, научен ръководител и пр.
  • Резюме/автореферат – сбит вариант на представяне на основния текст – съдържа основните тези, положения, като отговаря на 100% на написаното в основния текст.
  • Съдържание – списък на главите или разделенията на текста.
  • Глава 1 – встъпителна, описва идеята на проекта/провежданото изследване.
  • Глава 2 – теоретична, обзорен вариант на писаното по темата, създадените до момента тези и антитези.
  • Глава 3 – методология, описва методите, използвани за провеждане на проучването.
  • Глави 4-6 – анализ на данни, описание на използваните техники за анализ на събраната от проучването информация.
  • Глава 7 – заключителна – представят се изводите, заключенията, направени на база на проведеното изследване.
  • Библиография – списък на цитираните източници в дипломната/дисертацията.
  • Приложения – допълнителни материали, използвани по време на изследването, които биха допълнили общата картина за четящия го.

Кога е най-подходящото време да започнете да пишете тезата/дисертацията?

Отговорът на този въпрос зависи от предвиденото време по програма за написване на текста. Най-добрият вариант обаче винаги е: колкото се може по-рано. Събирането на материали отнема много време. Ако имате възможност да започнете с подготовката на дипломна още докато карате отделни курсове от програмата в университета, ще оцените това когато стигнете до момента със същинското писане. В други случаи курсовете, заложени в програмата, се разминават съществено от темата на магистърската теза и не остава време за съсредоточаване върху дипломния текст.

Previous Post

Next Post